Przegląd prasy
Paznokcie nr 61
Paznokcie nr 61
Warunki korzystania z serwisu NAILmania

Korzystanie z serwisu NAILmania jest możliwe po wyrażeniu przez użytkownika zgody na wymienione niżej warunki. Korzystanie z serwisu NAILmania jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków. Brak wyrażenia zgody na poniższe postanowienia wiąże się z utratą naszej akceptacji na przeglądanie przez użytkownika zawartości serwisu.

 

Regulamin

 

§ 1 Pojęcia
 • Regulamin – oznacza to niniejszy Regulamin
 • Portal – oznacza to Portal internetowy NAILmania.pl
 • Użytkownik – oznacza to osobę fizyczną korzystającą z Portalu
 • Administrator – oznacza to osoby wyznaczone przez właściciela Serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 
 
§ 2 Opis portalu
 
 

NAILmania to portal branżowy poświęcony tematyce pielęgnacji, stylizacji oraz artystycznemu zdobieniu paznokci. Strona została stworzona z myślą o osobach zajmujących się stylizacją paznokci zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Ponieważ rynek stylizacji paznokci wciąż się rozwija, stwierdziliśmy że utworzenie portalu gromadzącego wszelkie istotne informacje oraz zrzeszający osoby pracujące w tym segmencie rynku, będzie kluczowym rozwiązaniem wspierającym i rozwijającym branżę stylizacji paznokci w Polsce. Istniejemy, aby branża stylizacji paznokci mogła się aktywniej rozwijać, zaś powiązane z nią osoby w łatwiejszy sposób mogły odnaleźć interesujące je informacje, partnerów biznesowych oraz klientów. NAILmania jest portalem tematycznym nastawionym na funkcję informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu stylizacji paznokci oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Serwis pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy. Główny element serwisu NAILmania stanowią artykuły zawierające treści merytoryczne związane z tematyką paznokci. Stanowią one istotną wartość dodaną dla użytkowników – cenne źródło profesjonalnych porad, pomysłów i inspiracji.

 
§ 3 Korzystanie z Portalu
 
 1. Korzystanie z Portalu jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na wymienione niżej warunki. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.
 2. Brak wyrażenia zgody na poniższe postanowienia wiąże się z utratą przez Administratora akceptacji na przeglądanie przez Użytkownika zawartości Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników jest nieodpłatne i nie związane z żadnymi opłatami abonentowymi.
 4. Właściciel Serwisu nie udziela żadnego rodzaju gwarancji związanej z użytkowaniem i sprawnym działaniem Portalu. Właściciel Serwisu nie gwarantuje też, że wszystkie strony Portalu będą działać bezbłędnie i nieprzerwanie.
 5. Właściciel Serwisu może umieszczać na stronach Portalu linki do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z taką witryną należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Portal nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały na nich opublikowane. Zamieszczanie łącz do witryn nie należących do Portalu nie stanowi również sugestii, że nasz Portal popiera określoną firmę lub produkty i usługi na niej wymieniane.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niechciane (wysyłane przez innych użytkowników internetu) maile wysyłane na opublikowane na forum bądź w komentarzach adresy e-mail.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam wysyłanych w formie mailingu (dotyczy to reklam innych podmiotów).
 8. Zastrzegamy, iż w przypadku zamieszczania komentarzy, postów na forum dyskusyjnym oraz wizytówek wszelkie podane przez Użytkowników wiadomości, informacje itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających daną stronę, a Właściciel Serwisu nie ma możliwości ich zabezpieczenia. Dlatego też dane te nie podlegają polityce ochrony prywatności.
 
§4 Rejestracja
 
 1. Dostęp do Portalu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie Portalu
 2. Rejestracja wymaga obowiązkowego podania:
 • Adresu e-mail
 • Hasła do rejestrowanego konta użytkownika
 1. Podczas rejestracji Użytkownik może także podać dane dodatkowe, które nie są konieczne do rejestracji:
 • Imię
 • Nazwisko
 1. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
 2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
 • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Właściciela Serwisu zawartych w formularzu danych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Portalu,
 • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Właściciela Serwisu zawartych w formularzu danych w celach marketingowych,
 • potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Właściciela Seriwsu, w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
 1. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego użytkownika lub osobę trzecią, administracja Portalu ma prawo:
 • wezwać użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe,
 • zablokować konto do wyjaśnienia sprawy,
 • skasować konto użytkownika ignorującego upomnienia administracyjne,
 • w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych, którymi posługuje się użytkownik w Portalie, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość.
 1. Właściciel Serwisu zastrzega, że może usunąć konto użytkownika w wyniku usunięcia go przez administrację Portalu z powodu:
 • notorycznego łamania Regulaminu, trollowania, natarczywego spamu,
 • podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,
 • działania na szkodę Portalu.
 1. Właściciel Serwisu może także usunąć konto na wniosek użytkownika
 2. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu:
 • nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
 • umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami Portalu,
 • itp. Itd.
 
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
 
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Właściciel Serwisu. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
 • rejestracji w Portalu
 • marketingowych, w tym także otrzymywania informacji handlowych od Właściciela Serwisu lub podmiotów z nim współpracujących (wyłącznie za pośrednictwem Właściciela Serwisu; dane użytkowników nie są przekazywane do ww. podmiotów) na podany adres e-mail (na podstawie zgody wyrażanej podczas rejestracji w Portalu NAILmania.pl),
 • udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub maila korespondencję,
 • obsługi technicznej Portalu NAILmania.pl,
 • prowadzenia statystyk Portalu NAILmania.pl.
 1. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że użytkownik samodzielnie dokona zmian w formularzu rejestracyjnym swojego konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: redakcja@nailmania.pl
 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Portalu NAILmania.pl.
 3. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Portalu.
 4. Portal wykorzystuje Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Pliki Cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika, lepszego dopasowania Portalu do potrzeb użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 
§ 6 Prawa autorskie
 
 1. Materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Portalu NAILmania.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. Ochrona prawa własności Portalu dotyczy również wszelkich materiałów, które Portal NAILmania.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 3. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Portal jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
 
§7
 
 1. Portalowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Portalu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Portalu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.
 2. Portal zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Portalu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Portal usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.
 
§8
 
 1. Ani Portal, ani Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych na Portalu przez użytkowników. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy w wyniku działań administracyjnych lub w wyniku otrzymania informacji od innego użytkownika lub osoby trzeciej Portal uzyska informację, iż umieszczone przez użytkownika materiały naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie oraz inne prawa użytkowników lub osób trzecich wezwie użytkownika do potwierdzenia tytułu prawnego do materiałów pod rygorem ich natychmiastowego usunięcia przez administrację Portalu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
 4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Portal.
R E K L A M A

© 2007-2015 nailmania.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.